Znak města Brna

1. Současný znak města Brna vychází z historické podoby doložené poprvé v roce 1315. Představuje trojhranný gotický štít se zaoblenými boky, dělený třemi vodorovnými čarami na čtyři pole. Při vrchu štítu je bílý (stříbrný) pruh, pod ním je pruh červený, dále pruh bílý (stříbrný) a dole pruh červený. Poměr šířek pruhů je shora 1:2:2:2. Poměr šířky k výšce znaku je 6:7.

2. Čtyři základní varianty soudobého znaku jsou:

a. štít stříbrně a červeně dělený s ohraničením tvaru štítu a štítových polí černou čarou (technicky trojbarevné provedení),

b. štít stříbrně a červeně dělený, v němž stříbrný kov nahrazuje bílá barva nebo prázdná plocha, s ohraničením tvaru štítu a štítových polí černou barvou (technicky dvoubarevné provedení),

c. štít stříbrně a červeně dělený bez ohraničení tvaru štítu a štítových polí čarou jiné barvy (technicky dvoubarevné provedení),

d. štít stříbrně a červeně dělený, v němž stříbrný kov nahrazuje bílá barva nebo prázdná plocha, s ohraničením tvaru štítu čarou (technicky jednobarevné provedení).

e. Ve všech čtyřech variantách zůstává soudobý znak města Brna heraldicky správný. Ohraničování tvaru štítu a štítových polí čarou, jež není uvedena v blasonu znaku, heroldská znamení nemění a je ponecháno na vůli kreslíře.

f. V jednobarevném provedení, a to černém (případně dle barvy použitého materiálu), se červená barva značí svislým šrafováním.

Výtvarné vyobrazení znaku města Brna je v příloze č. 1, konstrukce znaku města Brna v příloze č. 2 tohoto statutu.

 Vlajka města Brna

1. Výtvarná podoba vlajky města Brna vychází ze znaku města Brna. List tvoří čtyři vodorovné pruhy - bílý-červený-bílý-červený - v poměru 1:2:2:2. Poměr šířky a délky vlajky není stanoven.

2. Výtvarné vyobrazení vlajky města Brna je v příloze č. 3 tohoto statutu.
Užívání znaku města Brna

1. Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, pokud není předepsáno užívání státního znaku. *1) Užívat jej mohou i školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení *2) a vysoké školy *3) na území města Brna.

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna *4), s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odstavci (4).

3. Žádost o souhlas s použitím znaku města Brna se předkládá Radě města Brna prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, a to s výtvarným návrhem, který před projednáním žádosti Radou města Brna posoudí Archiv města Brna.

4. Souhlas k použití znaku města Brna na akcích pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, jakož i na publikacích vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

 

Příloha č. 1

 

 

Znak města Brna
 


 

 


 
Příloha č. 2

 
 

 

Popis konstrukce znaku města Brna

 
 
Znak města Brna tvoří trojhranný gotický štít se zaoblenými boky. Poměr šířky k výšce znaku je 6:7. Znak je dělený třemi vodorovnými čarami na čtyři pole tak, že při vrchu štítu je stříbrný (bílý) pruh, pod ním pruh červený, dále pruh stříbrný (bílý) a dole pruh červený. Poměr šířek pruhů shora je 1:2:2:2. V jednobarevném provedení znaku, a to černobílém, se značí červená barva svislým šrafováním v neurčené hustotě lhostejně silných šrafovacích čar.

 
 
Konstrukce:

1. Sestrojíme čtvercovou síť ve tvaru obdélníku o šířce 6 a výšce 7 čtverců (tj. celkem 42 čtverců).

2. Na rozhranní třetího a čtvrtého čtverce (střed znaku) sestrojíme svislou osu znaku o, jejíž průnik se spodní hranou sítě určí bod A, patu štítu.

3. Sestrojíme vodorovnou osu o1, která je kolmá na osu o a je od bodu A vzdálena přesně čtyři a půl čtverce.

4. Průnik osy o1 s hranami sítě tvoří body B a C.

5. Konstrukce zaoblení štítu je provedena částí dvou kružnic k1 a k2. Levou stranu štítu tvoří část kružnice k1 s body dotyku A a B.

6. Střed S1 kružnice k1 tvoří průnik osy o1 a přímky I, která je kolmá k úsečce AB a prochází jejím středem.

7. Konstrukce kružnice k2 je zrcadlově obrácená.


 
 

MĚSTO BRNOMĚSTO BRNOMĚSTO BRNOMĚSTO BRNOMĚSTO BRNOMĚSTO BRNO

Znak města Brna